Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Polish Society for Film and Media Studies /

Polnische Gesellschaft für Film- und Medienforschung /

Societé Polonaise d’Etudes sur Film et Médias

W czerwcu 2013 roku, z inicjatywy prof. Andrzeja Gwoździa i zespołu śląskich filmo- oraz medioznawców, odbył się w Kamieniu Śląskim I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Rozpoczęte wówczas prace nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami zostały sfinalizowane dwa lata później w 2015 roku. Celem Towarzystwa, jak zostało to ujęte w Statucie, jest: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.