KULTURA PRODUKCJI FILMOWEJ: TEORIE, BADANIE, PRAKTYKI, POD REDAKCJĄ ARTURA MAJERA I TADEUSZA SZCZEPAŃSKIEGO

KULTURA PRODUKCJI FILMOWEJ: TEORIE, BADANIA, PRAKTYKI, POD REDAKCJĄ ARTURA MAJERA I TADEUSZA SZCZEPAŃSKIEGO,PWSFTviT, ŁÓDŹ 2019.

Streszczenie

Prawo, psychologia i historia to tylko niektóre nauki wkraczające na teren filmoznawstwa w ramach paradygmatu kultury produkcji filmowej. Niniejsza książka wpisuje się w ten bogaty obecnie nurt badań. Przygotowując ją, redaktorzy mieli na uwadze potrzebę zachowania różnorodności metod badawczych, dlatego artykuły dotyczą czasami bardzo odmiennych zagadnień. Autorzy niniejszego tomu, pisząc o rynku filmowym, pogłębiają go – i robią to w bardzo różnym stylu. Tę stylistyczną różnorodność czytelnik odnajdzie w książce. Zawiera ona dwadzieścia dwa teksty o naukowej proweniencji. Jedne są bardziej badawcze, inne eseistyczne, jeszcze inne problemowe czy – jak kto woli – teoretyczne. Panuje tu równościowy eklektyzm. Zestawieni zostali różni autorzy, z różnymi zainteresowaniami naukowymi, z różnych ośrodków badawczych, na różnym etapie naukowej kariery. Każdy zatem artykuł będzie nieco odmienny od kolejnego. By całości nadać jednak jakiś porządek, książkę podzielono na pięć części nazwanych kolejno: Propozycje teoretyczne, Rozpoznania rynku filmowego, Dokumenty i technologie w produkcji filmowej, Marketing i upowszechnianie oraz Praxis. Podział ten jest umowny i wynika z przeświadczenia o różnicy podejścia autorów poszczególnych artykułów do badanego zjawiska, a także z redakcyjnych decyzji.

Summary

Law, psychology, and history are, among others, the sciences that enter the field of film studies within the paradigm of the film production culture. This book is one of many following this academic trend nowadays. Preparing it, the editors paid extra attention to retaining the diversity of research methods; hence, the articles frequently deal with various issues. Consequently, it can be concluded that writing about the film market, the authors deepen the knowledge of it, and they do it in very diverse styles. And this stylistic plurality is easily detectable in the book which contains twenty-two academic articles. Some of them are more probing, some take the form of an essay, others are case studies or theoretical. Their common thread is equality eclecticism. The reader can find here various authors on different level of their research career with diverse academic interests, representing numerous academic affiliations. Thus, each article differs from the previous one. However, to emphasize a kind of order governing the book, it was divided into five following sections: Theoretical Propositions, Film Market Diagnoses, Documentaries and Technologies in Film Production, Marketing and Generalization, and Praxis. This division is stipulated and stems from the conviction about the differences in the authors’ research approaches, as well as editorial decisions.

Tłumaczenie: Sławomir Kuźnicki

kultura_spisTREŚCI

https://ksiegarnia.filmschool.lodz.pl/strona-glowna/202-kultura-produkcji-filmowej-teorie-badania-praktyki.html