REGULAMIN NAGRODY PTBFM ZA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ ROKU 2020

 

Regulamin Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

za najlepszą książkę i debiut roku 2020

 1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (dalej: PTBFM) za najlepszą książkę roku jest przyznawana za monografię autorską w zakresie badań nad filmem i mediami, opublikowaną w języku polskim w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody (decyduje data w stopce wydawniczej).
 2. Nagroda PTBFM jest przyznawana w dwóch kategoriach: Najlepsza Książka i Debiut Roku.
 3. W kategorii Debiut Roku mogą zostać nominowane książki autorów, dla których są one pierwszymi monografiami autorskimi.
 4. Książka nominowana do Nagrody PTBFM w kategorii Debiut Roku może jednocześnie zostać nominowana do Nagrody PTBFM w kategorii Najlepsza Książka.
 5. Każdy członek PTBFM ma prawo zgłosić jeden tytuł w każdej kategorii.
 6. Zgłoszenia są przyjmowane przez sekretarza Jury od 20 maja do 30 czerwca 2021 roku.
 7. 5 książek, które zdobędą największą liczbę głosów w kategorii Najlepsza Książka, zostaje nominowanych do Nagrody.
 8. 3 książki, które zdobędą największą liczbę głosów w kategorii Debiut Roku, zostają nominowane do Nagrody.
 9. W sytuacji, kiedy okazałoby się, że z powodu równej liczby głosów nominacja przysługuje więcej niż 5 książkom w kategorii Najlepsza Książka lub 3 książkom w kategorii Najlepszy Debiut, decyzję podejmuje Jury.
 10. Tytuły nominowanych monografii zostają ogłoszone na stronie PTBFM.
 11. O wyborze Najlepszej Książki i Debiutu Roku spośród nominowanych monografii decyduje Jury.
 12. Jury powołuje Zarząd Główny PTBFM w terminie do 20 maja 2021 roku. Skład Jury zostaje bezzwłocznie ogłoszony na stronie PTBFM.
 13. W skład Jury wchodzą: przedstawiciel Zarządu Głównego, przedstawiciel Rady Programowej, trzej członkowie PTBFM wskazani przez Zarząd. Ci ostatni nie mogą reprezentować tego samego Oddziału.
 14. Jury wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 15. Monografie członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie na Najlepszą Książkę i Debiut Roku. Członek Jury, którego książka została zgłoszona do konkursu, może zrezygnować z udziału w pracach Jury. W jego miejsce zostaje powołana kolejna osoba.
 16. Werdykt Jury zostaje ogłoszony do 1 września 2021 roku.