Konkurs im. prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na pracę magisterską – wyniki

Ogłoszenie wyników w Konkursie im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ.

W dniu 6 lipca 2017 roku w Łodzi odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej w składzie:

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski – przewodniczący
Dr hab. Konrad Klejsa
Dr hab. prof. UŁ Piotr Sitarski.

Komisja uznała zgodnie, że poziom zgłoszonych na Konkurs prac był bardzo wysoki.

Nagrodę Główną w wysokości 1000 zł Komisja postanowiła przyznać pani magister Sylwii Borowskiej-Kazimiruk za pracę Teoretyk kina – obserwator nowoczesności. O „Dziesiątej Muzie” Karola Irzykowskiego. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ewy Paczoskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
W uzasadnieniu decyzji Komisja stwierdziła, że praca jest dojrzałym, oryginalnym i wnikliwym odczytaniem eseistyki Karola Irzykowskiego w perspektywie modernizmu. Sytuuje twórczość autora w kontekście polskim i europejskim, a autorce udało się połączyć ujęcie filmoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, przez co praca bliska jest zainteresowaniom i dorobkowi Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej.

Oprócz tego Komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody II stopnia:
– panu magistrowi Arturowi Petzowi za pracę Strategie produkcyjne, dystrybucyjne i marketingowe przedsiębiorstwa B.W.B. na tle transmedialności polskiego przemysłu filmowego lat 1930-1934. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Tomasza Kłysa na Uniwerystecie Łódzkim.
– pani magister Kai Puto za pracę Film jako „chłopiec z Marriotta”. Ideologia kina polskiej transformacji (1987–2005). Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Radkiewicz na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Komisja przyznała też nagrodę III stopnia pani magister Magdalenie Pieczyńskiej za pracę Emocje i motywacje w procesie tworzenia filmów i sztuk teatralnych na podstawie analiz wywiadów z uznanymi polskimi reżyserami. Praca została napisana pod kierunkiem dr Izabeli Lebudy na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu. Nagrody zostaną wręczone podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbywać się będzie w dniach 9-12 listopada 2017 w Radziejowicach.