Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty

W Konkursie im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej Komisja Konkursowa, w składzie: dr hab. Elżbieta Durys, prof. UŁ, dr hab. Wojciech Otto, prof. UAM, prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski, jednogłośnie postanowiła nagrodzić pracę magisterską Pana Emila Sowińskiego Recepcja werdyktów jury konkursu głównego FPFF w Gdyni w prasie codziennej i branżowej w latach 1990-2016. Autor nie tylko zaproponował bardzo ciekawe ujęcie rzadko poruszanej problematyki, ale także w nader ciekawy sposób je zrealizował. Podjął nowatorski z punktu widzenia polskiego filmoznawstwa temat (analiza dyskursu krytycznego prasy codziennej i branżowej w odniesieniu do krytyki [około]filmowej). Bardzo dobre przygotowanie teoretyczne mgra Sowińskiego znalazło przełożenie na precyzyjnie postawiony problem badawczy. W trafny sposób ujmuje istotę zagadnienia, umieszcza ją w kontekstach historycznych i społecznych, praca ma także liczne walory poznawcze i jest wartościowa kulturowo.