Wykłady prof. Josepha Garncarza (Uniwersytet w Kolonii)

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ zaprasza na

Wykłady prof. Josepha Garncarza (Uniwersytet w Kolonii)

Spotkania w języku angielskim

16.04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, s. 2.03

Researching historical film preferences: methodology and results

Do tej pory badania nad filmem często koncentrowały się na jego podaży, nie pytając, w jaki sposób filmy są wykorzystywane przez publiczność. Jeśli jednak zapytamy o sukces filmów, łatwo umożliwi to skorygowanie dotychczasowego stanu wiedzy. Wykład unaoczni ten proces na przykładzie aktualnych badań prof. Garncarza nad preferencjami filmowymi Niemców w epoce nazistowskiej.

So far, film research has often focused on the film supply without asking how films are used by the audience. However, if one asks about the success of films, an established knowledge can often be easily corrected. The lecture shows this with some examples from my current research on the film preferences of Germans in the Nazi era.

 

17.04. 2018, godz. 11.45-13.15, Wydział Filologiczny, s. 0.43

Intercultural comparison as a research method

Badania nad filmem najczęściej zamykają się w ramach narodowych kinematografii. Wyniki staną się jednak bardziej przekonujące, jeśli porównamy je z innymi kulturami filmowymi. Wykład przedstawi metodę komparatystyki międzykulturowej w filmoznawstwie na przykładzie badań prof. Garncarza, które odnoszą się do Europy lat trzydziestych XX wieku.

Film research often moves within the borders of a country. However, results can often be better understood when comparing these with other cultures. The lecture shows this with some examples from my own research, which refers to the Europe of the 1930s.

Wykład pod patronatem łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

19. 04. 2018, godz. 13.30-15.00, Wydział Filologiczny, aula A3

New perspectives in analyzing films

9.30-11.30, aula A3  projekcja filmu “Olimpiada” (cz.1), reż. Leni Riefenstahl, 1938, 115 min., napisy angielskie

Analiza sukcesu filmu w różnych krajach może doprowadzić do jego nowych interpretacji. Wykład z przykładami filmowymi ukaże ten proces na podstawie filmu Leni Riefenstahl „Olimpiada”, którego cztery różne wersje językowe odniosły sukces w wielu krajach europejskich.

Taking into account the relative success of films with audiences from different countries, our interpretation of films often changes significantly. The lecture with film examples shows this on the basis of Leni Riefenstahl’s Olympia film, four different language versions of which were successful in many European countries.

Wykład pod patronatem Koła Naukowego Filmoznawców UŁ

 

Biogram

Joseph Garncarz jest profesorem filmoznawstwa na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy. Wielokrotnie pracował jako profesor gościnny na Uniwersytecie Wiedeńskim i kierował różnymi projektami badawczymi. Jego obecny projekt badawczy to “Enthusiastic Spectators: On German Film Preferences during the Third Reich”. Profesor Garncarz posiada trzydziestoletnie doświadczenie w analizowaniu historycznej widowni filmowej. Jego dwie najważniejsze książki na ten temat to rozprawa o roli Hollywood na rynku niemieckim „Hollywood in Deutschland / Hollywood in Germany” (2013) oraz studium porównawcze na temat preferencji filmowych ośmiu krajów europejskich „Wechselnde Vorlieben / Changeing Preferences” (2015).

 

Joseph Garncarz is Professor in Film Studies at the University of Cologne in Germany, worked repeatedly as a Guest Professor at Vienna University, and was head of various research projects. His current research project is: “Enthusiastic Spectators: On German Film Preferences during the Third Reich”. He has thirty years of experience in the analysis of historical cinema audiences. His two most important books on this subject are his post-doctoral thesis on Hollywood’s role on the German market „Hollywood in Deutschland / Hollywood in Germany” (2013) and his comparative study on film preferences of eight European countries „Wechselnde Vorlieben / Changing Preferences” (2015).