STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI

przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 23 lutego 2015 roku w Warszawie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (w skrócie: PTBFM), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2

W kontaktach zagranicznych Towarzystwo posługuje się nazwami: Polish Society for Film and Media Studies, Polnische Gesellschaft für Film- und Medienforschung, Societé Polonaise d’Etudes sur Film et Médias.

3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Katowice.

4

Działalność statutowa Towarzystwa opiera się na pracy ogółu członków.

5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

7

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. a) prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych;
 2. b) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej;
 3. c) stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.

9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. a) projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie określonym w § 8;
 2. b) inspirowanie i organizowanie zjazdów, konferencji i zebrań naukowych, wykładów, odczytów i wystaw;
 3. c) współpracę ze szkołami wyższymi oraz z instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą;
 4. d) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie prac edytorskich oraz współpracę z wydawnictwami i czasopismami;
 5. e) tworzenie i prowadzenie księgozbiorów, archiwów i baz danych oraz zbieranie i udostępnianie materiałów i informacji;
 6. f) wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i perspektyw rozwojowych kultury, opracowywanie ekspertyz i opinii oraz podejmowanie zadań w zakresie doradztwa;
 7. g) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych.

10

Działalność będzie prowadzona przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, , ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. a) zwyczajnych,
 2. b) wspierających,
 3. c)

12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnąca czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału większością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. Przyjęcie zatwierdza Zarząd Główny. W wypadku odmownej decyzji Zarządu Oddziału kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach głosowania. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych są ostateczne.
 3. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.

13

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Przyjęcia członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna z kraju lub zagranicy, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek.

15

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 2. a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 3. b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach, wszystkich zebraniach ogólnych, konferencjach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. c) korzystania z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z postanowieniami statutu, wykorzystywania zbiorów i wszelkich urządzeń Towarzystwa,
 5. d) otrzymywania na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny wszelkiego rodzaju wydawnictw Towarzystwa,
 6. e) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
 7. Członkowie wspierający mają prawo do:
 8. a) uczestniczenia w działalności Towarzystwa i wszystkich zebraniach, bez głosu stanowiącego,
 9. b) korzystania z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z postanowieniami statutu, wykorzystywania zbiorów i wszelkich urządzeń Towarzystwa,
 10. c) otrzymywania na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny wszelkiego rodzaju wydawnictw Towarzystwa,
 11. d) zgłaszania uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

16

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
 2. a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
 3. b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 4. c) regularnie opłacać roczną składkę członkowską.
 5. Członkowie wspierający mają obowiązek:
 6. a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 7. b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 8. Członkowie honorowi mają obowiązek:
 9. a) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.

17

 1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje w wyniku:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Głównemu na piśmie,
 3. b) skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech lat,
 4. c) wykluczenia z Towarzystwa decyzją Zarządu Głównego ze względu na:

–   działanie członka na szkodę Towarzystwa,

–   rażące naruszenie etyki badacza,

–   utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu,

 1. d) śmierci,
 2. e) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

.

 1. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich następuje automatycznie po upływie dwóch miesięcy od wysłania przez Zarząd Główny wezwania do uregulowania zaległych składek i niezastosowanie się do tego wezwania. Osoby skreślone z listy członków towarzystwa z powodów wymienionych w ust. l pkt. a) i b) mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w statucie.
 2. Członek Towarzystwa wykluczony z niego przez Zarząd Główny z powodów wymienionych w ust. 1 pkt. c) może odwołać się od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zebrania w terminie co najmniej jednego miesiąca przed zwołaniem Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia z Towarzystwa są ostateczne.

 

Rozdział IV

Władze naczelne Towarzystwa

18

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
 2. Walne Zebranie,
 3. Zarząd Główny,
 4. Główna Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński.
 6. Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem Walnego Zebrania, o którego składzie decyduje §19.
 7. Władze Towarzystwa mają prawo w czasie kadencji dokoptować nowych członków na miejsca ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru, spośród osób, które w wyborach uzyskały kolejną największą liczbę głosów.

 

A. Walne Zebranie

19

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

– z głosem decydującym:

 1. delegaci wybrani na Walnych Zebraniach członków oddziałów, jednak nie mniej niż jeden delegat,
 2. członkowie ustępującego Zarządu Głównego Towarzystwa;

– z głosem doradczym

 1. a) członkowie honorowi,
 2. b) zaproszeni goście.

20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • 21
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. na wniosek przynajmniej połowy członków Towarzystwa.
 5. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 8 tygodni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

22

Zarząd Główny zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, przesyłając informację na adresy poczty elektronicznej, przynajmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 2. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 3. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Wybór Rady Programowej.
 5. Uchwalenie planów pracy Towarzystwa na najbliższą kadencję.
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 7. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zarządów oddziałów, jeżeli te ostatnie zgłoszą wnioski najpóźniej na 10 dni przed Walnym Zebraniem.
 8. Przyznawanie tytułu członka honorowego oraz przyjmowanie członków cudzoziemców.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego.
 10. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.
 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

24

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza Zebrania, którymi nie mogą być członkowie ustępujących władz.

25

 1. Walne Zebranie może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych osób z głosem decydującym.
 2. W razie braku kworum Zarząd Główny wyznaczy drugi termin Walnego Zebrania, które może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Do Walnego Zebrania, zwołanego w drugim terminie stosuje się odpowiednio § 22 z tą jednak zmianą, że zawiadomienie następuje na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.

26

 1. Głosowanie podczas Walnego Zebrania jest jawne, chyba że co najmniej pięciu uczestników uprawnionych do głosowania zażąda głosowania tajnego.
 2. Wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również nadawanie godności członka honorowego, odbywają się w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zarządza tajność głosowania, o ile chodzi o inne sprawy personalne lub zgłoszony wniosek w trybie ust. l.

27

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem wypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Zarząd Główny

28

Zarząd Główny składa się z 7-10 członków wybranych przez Walne Zebranie na przeciąg czterech lat.

29

Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków obecnych na zebraniu Prezydium Zarządu: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika. Wybór na członka Prezydium Zarządu nie stoi na przeszkodzie w powierzeniu mu funkcji redaktora lub kierownika określonej dziedziny działalności.

30

 1. Zebrania plenarne Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na pół roku. O terminie, miejscu i porządku dziennym zebrania zawiadamia członków Zarządu Głównego prezes lub jeden z wiceprezesów albo z ich upoważnienia sekretarz.
 2. Ponadto na wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu Głównego lub przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Prezes lub zastępujący go wiceprezes powinien zwołać posiedzenie Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub wiceprezesa i przy udziale co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw personalnych, jest jawne.

31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uchwalonego budżetu, rozporządzanie jego mieniem ruchomym, przyjmowanie darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Towarzystwa, przyznawanie ulg w opłacaniu składek członkowskich w wypadkach zasługujących na uwzględnienie.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z wykonania planów pracy i budżetu oraz dotyczących zmian stanu posiadania i majątku Towarzystwa.
 5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 6. Przygotowanie projektów: planu działalności, perspektywicznych i rocznych planów wydawniczych, preliminarza budżetowego; przedstawianie i publikowanie sprawozdań z całokształtu działalności Towarzystwa, realizacji budżetu itp.
 7. Przygotowanie materiałów na obrady Walnego Zebrania i ważnie złożonych wniosków.
 8. Przedstawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego, przyjmowanie członków wspierających oraz zatwierdzanie i skreślanie przyjęcia pozostałych członków.
 9. Powoływanie, łączenie, rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom Oddziałów i Walnych Zebrań członków Oddziałów.
 10. Powoływanie sekcji, komisji organizacyjnych, zespołów opiniodawczych i placówek specjalistycznych do kierowania określonymi dziedzinami działalności Towarzystwa i mianowanie ich przewodniczących i kierowników.
 11. Ustalanie wysokości honorariów autorskich i innych w ramach obowiązujących przepisów i profilu wydawnictw Towarzystwa, dotowanie uzasadnionych programów badawczych, ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów związanych z dziedziną objętą zainteresowaniem Towarzystwa oraz przyznawanie nagród, dyplomów, odznak i dowodów uznania osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju wiedzy o kulturze.
 12. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie płatnych pracowników administracyjnych Towarzystwa z określeniem zakresu ich obowiązków i wynagrodzeń.
 13. Upoważnienie Prezydium Zarządu Głównego do podejmowania niektórych czynności spośród wyżej wymienionych w przypadkach niecierpiących zwłoki, z przedstawieniem ich do zatwierdzającej wiadomości na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

32

Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium, załatwiające wszelkie sprawy z upoważnienia Zarządu Głównego, według ustalonych kompetencji. Szczegółowy zakres czynności członków Prezydium reguluje oddzielny regulamin, zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

33

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa we wszystkich sprawach, w których nastąpi lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie skarbnika oraz prezesa lub jednego z wiceprezesów, a w pozostałych sprawach – przynajmniej dwóch członków Prezydium.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna

34

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie członków na okres czterech lat.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego.

35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością oddziałów i komisji rewizyjnych w oddziałach.
 4. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań i wniosków opartych na wynikach kontroli.
 5. W czasie czynności kontrolnych GKR winien uczestniczyć przynajmniej jeden z członków Prezydium Zarządu Głównego.
 6. Uchwały GKR zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i przy udziale co najmniej dwóch członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Zasada ta odnosi się również do uchwał Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

36

 1. W wypadku zaistnienia wątpliwości Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać powołania biegłego księgowego.
 2. Wynika badań Główna Komisja Rewizyjna ujmuje w formę protokołów, w których zamieszcza spostrzeżenia i wnioski pokontrolne. Protokoły te powinny zostać podane do wiadomości Zarządu Głównego.
 1. Sąd Koleżeński

37

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają każdorazowo spośród siebie przewodniczącego.
 3. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Towarzystwa z tytułu ich przynależności do Towarzystwa.
 4. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.
 5. Sąd Koleżeński po ogłoszeniu orzeczenia może wystąpić z wnioskiem o skreślenie lub wykluczenie z Towarzystwa.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego możliwe jest odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Sądu Koleżeńskiego. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział V

Struktura organizacyjna Towarzystwa

 

38

 1. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w oddziałach.
 2. Oddziały Towarzystwa funkcjonują na podstawie statutu podmiotu głównego.
 3. Oddział Towarzystwa powoływany jest przez Zarząd Główny, jeżeli przynależność do niego zadeklaruje co najmniej 10 kandydatów na członków.
 4. Oddziały podlegają Zarządowi Głównemu.

39

Dla prowadzenia działalności merytorycznej Towarzystwa – zgodnie z kierunkiem zainteresowań naukowych bądź też w związku z doraźną potrzebą opracowania jakiegoś konkretnego problemu naukowego lub organizacyjnego – można powołać przy Zarządzie Głównym lub oddziałach sekcje problemowe. Sekcje te mają charakter stały lub czasowy.

40

 1. Utworzenie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Oddziały zatrzymują na cele własne połowę składek członkowskich, ustalonych przez Walne Zebranie, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej.
 3. W razie rozwiązania Oddziału jego majątek i zasoby finansowe przechodzą na rzecz Towarzystwa.

41

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

A. Walne Zebranie członków Oddziału

42

 1. Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Oddziału, albo też na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego.

43

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:

 1. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy uwzględnieniu § 19 a).
 2. Uchwalenie planu pracy i budżetu na okres następny oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres ubiegły.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Oddziału oraz wniosków członków, o ile zgłoszono je na piśmie przynajmniej na trzy dni przed terminem Zebrania, lub jeśli Zebranie dopuści do ich zgłoszenia w trakcie obrad.
 4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń członków na Zarząd Oddziału.
 5. Załatwianie innych spraw powierzonych przez Zarząd Główny.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału.

44

 1. Walne Zebranie członków Oddziału może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie cżłonków Oddziału, przypadające w roku zwołania Walnego Zebrania Delegatów powinno być zwołane najpóźniej na 2 tygodnie przed tym Zebraniem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Zarządu Głównego,
  3. na żądanie Komisji rewizyjnej Oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie członków Oddziału w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku lub żądania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia było zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków Oddziału oraz Zarząd Główny, przesyłając informację na adresy poczty elektronicznej, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

45

 1. Walne Zebranie członków Oddziału może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków Oddziału
 2. W razie braku kworum Zarząd Oddziału wyznaczy drugi termin Walnego Zebrania członków Oddziału, które może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Do Walnego Zebrania członków Oddziału, zwołanego w drugim terminie stosuje się odpowiednio § 44 ust. 6 z tą jednak zmianą, że zawiadomienie następuje na tydzień przed ustalonym terminem Walnego Zebrania członków Oddziału.
 3. Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 4. Do podjęcia uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Oddziału.
 • 46
 1. Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału winny być w ciągu 14 dni podane do zatwierdzającej wiadomości Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Główny może uchylić uchwałę Walnego Zebrania członków Oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną lub moralną. Oddziałowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania.
 3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej bądź z jego inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zebrania członków Oddziału.

 

 1. Zarząd Oddziału

47

 1. Zarząd Oddziału składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału na przeciąg czterech lat.
 2. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

48

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego i Walnego Zebrania członków Oddziału.
 2. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału.
 3. Organizacja posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów itp.
 4. Zatwierdzanie preliminarza rocznych dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.
 5. Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności statutowej i finansowej.
 6. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków Towarzystwa.
 7. Realizowanie celów statutowych Towarzystwa na terenie działania Oddziału.
 8. Opiniowanie spraw związanych z polityką kulturalną regionu właściwego dla danego Oddziału
 9. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wszelkich wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
 10. Zarządzanie zasobami finansowymi Oddziału.

49

 1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Do ważności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w tej liczbie prezesa lub jego zastępcy.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału

50

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Oddziału na przeciąg kadencji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału i trybu jej działania mają zastosowanie § 34, 35, 36.

 

Rozdział VI

Sekcje problemowe

 

51

Towarzystwo może powoływać Sekcje problemowe, które zajmują się realizowaniem statutowych celów Towarzystwa w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych:

 1. Na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Zarząd Główny może powołać Sekcje problemowe i zatwierdzić zakres ich działania.
 2. Sekcja problemowa dokonuje co 4 lata wyboru Zarządu Sekcji w składzie: przewodniczący i co najmniej 2 członków.
 3. Sekcja problemowa działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 4. W przypadku nieprzejawiania działalności przez okres co najmniej dwóch lat Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu sekcji problemowej.
 5. Sekcje problemowe przy Oddziałach kierują się tymi samymi wytycznymi jak Sekcje problemowe, z tym, że w miejsce Zarządu Głównego wchodzi Zarząd Oddziału.

 

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

52

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

53

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne.
 3. Zapisy i darowizny.
 4. Dochody z majątku Towarzystwa.
 5. Przychody z działalności Towarzystwa.

54

Zobowiązania majątkowe i finansowe Towarzystwa reguluje § 33.

55

W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości obowiązują Towarzystwo przepisy państwowe.

 

Rozdział VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

57

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek, i wyznacza likwidatora.

Rozdział X

Postanowienia końcowe i przejściowe

 

58

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
 2. Postanowienia przejściowe.

Do § 12. p. l:    Osoby będące założycielami Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Towarzystwa przez sąd rejestrowy. W pierwszym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie założyciele.

Do § 12. p. 2:   Do czasu powołania oddziałów decyzje o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Główny.