„Panoptikum” (18/2017) Film Literacy in Poland. The Practices and the Prospects of Film Education

„Panoptikum” (18/2017) Film Literacy in Poland. The Practices and the Prospects of Film Education

O edukacji filmowej po angielsku

ukazał się nowy numer czasopisma „Panoptikum” (18/2017) Film Literacy in Poland. The Practices and the Prospects of Film Education, w całości angielskojęzyczny. Numer został zredagowany przez Ewę Ciszewską (Uniwersytet Łódzki) i Jadwigę Mostowską (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej).

Czasopismo dostępne jest w Open Access na platformie CEEOL (Central and Eastern European Online Library) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=290 . Numer wydrukowany będzie dostępny też w sprzedaży korespondencyjnej i w wybranych księgarniach naukowych na terenie Polski.

Numer tematyczny „Panoptikum” poświęcony edukacji filmowej w Polsce ma ambicje wyczerpującego opisu najważniejszych wątków i zagadnień organizujących myślenie o edukacji filmowej w Polsce. Znajdujące się w części pierwszej teksty rekapitulują historyczne uwarunkowania edukacji filmowej w Polsce, kształtujące ją koncepcje i próby realizacji – zarówno w programach szkolnych jak i poza nimi. Przedstawiona zostają prawne i organizacyjne uwarunkowania prowadzenia edukacji poza szkołą oraz możliwości dokształcania i doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji filmowej. W części drugiej numeru znalazły się opracowania dotyczące metodyki edukacji filmowej dzieci i młodzieży, problemów edukacji filmowej i medialnej  najmłodszych w Polsce, filmowi jako narzędziu terapeutycznemu a także analiza wybranych programów edukacyjnych prowadzonych w kinach. Omówiony zostaje potencjał edukacyjny animacji filmowej oraz aktualne problemy związane z edukacją z zakresu dźwięku i muzyki filmowej. Tom zamykają rozważania na temat działań edukacyjnych o kinie niemym prowadzonych przez Filmotekę Narodową oraz o jubileuszowym plebiscycie filmowym zorganizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zapraszamy do lektury!

The „Panoptikum” special issue dedicated to film education in Poland aims to provide a comprehensive description of the most important themes and issues concerning film education in Poland. The texts in the first part of the report recapitulate the historical background of film education in Poland and attempts to implement it both in the school curricula and beyond. Legal and organisational conditions of conducting education outside the school, as well as possibilities of further education and training of teachers in film education are presented. The second part of the issue includes studies on the methodology of film education for children and youth, problems of film and media education for the youngest children in Poland, issue of film as a therapeutic tool and analysis of selected educational programmes conducted in cinemas. It discusses the educational potential of film animation and current problems related to sound education and film music. Tom concludes his reflections on the educational activities of the National Film School and the anniversary film poll organized by the Museum of Cinematography Łódź.

panoptikum-2017-18-table-of-content