ARTUR MAJER, AGNIESZKA ORANKIEWICZ, ANNA WRÓBLEWSKA, PIENIĄDZE-PRODUKCJA-RYNEK. FINANSOWANIE PRODUKCJI FILMOWEJ W POLSCE

ARTUR MAJER, AGNIESZKA ORANKIEWICZ, ANNA WRÓBLEWSKA, PIENIĄDZE-PRODUKCJA-RYNEK. FINANSOWANIE PRODUKCJI FILMOWEJ W POLSCE, WYDAWNICTWO PWSFTviT, ŁÓDŹ 2019.

 

 

Streszczenie

Zabrzmi to może trywialnie, niepoetycko i przyziemnie, lecz bez pieniędzy nie ma filmu. Z tego względu badanie rynku finansowego produkcji filmowej w Polsce wydaje się niezwykle istotne. Niniejsza książka podejmuje właśnie taki wysiłek badawczy. Pisanie o pieniądzach wymaga skupienia się zarówno na kontekstach ekonomicznych i instytucjonalnych. W czterech rozdziałach omówiono kolejno główne źródła finansowania filmów fabularnych, funkcjonowanie i politykę głównego funduszu, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, by następnie zaprezentować alternatywne formy finansowania – tak publiczne, jak prywatne – oraz otoczenie ekonomiczne i autorską typologię producentów filmowych w naszym kraju. Taki podział wynika z jednej strony z przekonania, że produkcja filmowa w Polsce wciąż zbyt uzależniona jest od publicznych środków, z drugiej zaś z potrzeby wskazania nowych możliwych rozwiązań z zakresu finansowania produkcji filmowej dla rodzimego rynku. Za kilka lub kilkanaście lat książka stanie się historycznym źródłem wiedzy o finansowym aspekcie produkcji filmowej w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku. Autorzy kontynuują studia kultury produkcji (production culture studies) rozpoczęte w lokalnym krajowym wymiarze przez działalność naukową Edwarda Zajička, a następnie podjęte przez Marcina Adamczaka w jego książce Obok ekranu (2014). Poszerzają badania realizowane wcześniej przez Michała Zabłockiego w Organizacji produkcji filmu fabularnego w Polsce (2013) oraz Annę Wróblewską w Rynku filmowym w Polsce (2014). Wzbogacają te dokonania pionierskimi próbami opisu narzędzi finansowania rynku kinematograficznego. Książka adresowana jest przede wszystkim dla badaczy zainteresowanych instytucjonalnymi aspektami polskiej kinematografii, ale także dla przyszłych kierowników produkcji i producentów.

Słowa kluczowe: studia kultury produkcji, studia produkcyjne, kultura filmowa,  finansowanie produkcji filmowej, źródła finansowania, film polski, kino polskie, filmoznawstwo, ekonomia kina

Summary

It may sound trivial, unpoetic and earthbound, but you cannot make a film without money. Hence, analyzing the financial market of the film production sector in Poland seems significant. This book is such an endeavor. Writing on the subject of money requires focusing on both economic and institutional contexts. Four chapters deal with: major financing sources for the feature films; functioning and policy of the main donator, i.e. the Polish Film Institute; alternative forms of financing, both public and private; economic surrounding and authorial typology of film producers in Poland. Such a division stems from the assumption that film production in Poland is still too dependent on public sources, as well as from the necessity to indicate the new possible solutions in the field of funding film production in our country. In a dozen or so years’ time, this book will become a historical source of knowledge on the financing aspect of the film production in the first two decades of the 21st century. The authors continue the production culture studies initiated in the local scope by Edward Zajiček’s academic activities, later undertaken by Marcin Adamczak’s book Obok ekranu (2014). Simultaneously, this book expands the research done by Michał Zabłocki’s Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce (2013) and Anna Wróblewska’s Rynek filmowy w Polsce (2014). It enriches these books with the pioneering attempts to describe the instruments of the film market funding. This book is mainly addressed to the researchers interested in the institutional aspects of Polish cinematography, but also to the future production managers and producers.

Keywords: production culture studies, production studies, film culture, film production financing, sources of founding, Polish film, Polish cinema, film studies, economy of cinema

 


Biogramy

Artur Majer – doktor nauk humanistycznych ze specjalnością nauki o sztuce. Adiunkt Szkoły Filmowej w Łodzi oraz główny specjalista (redaktor) w Telewizji Polskiej S.A., gdzie zajmuje się rozwojem projektów seriali fabularnych (m.in. Artyści, O mnie się nie martw, Stulecie Winnych, Echo serca). Autor książki Kino Juliusza Machulskiego (2014) i kilkudziesięciu artykułów z zakresu analizy dzieła filmowego, kultury produkcji filmowej, ekonomii kina. Interesuje się polskim kinem popularnym, komunikacją interpersonalną, literaturą współczesną oraz rodzimym rynkiem filmowym i jego przemianami.

Agnieszka Orankiewicz – doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Przez długi czas związana ze Szkołą Filmową w Łodzi i Wydziałem Organizacji Sztuki Filmowej. Była koordynatorką i uczestniczką kilkudziesięciu projektów obejmujących działalność kulturalną. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i badawcze na tematyce związanej z finansowaniem publicznym, w szczególności na finansowaniu i zarządzaniu kulturą, a także ekonomii kina. Zainteresowania te znajdują swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach oraz uczestnictwie w projektach naukowych.

Anna Wróblewska – doktor nauk humanistycznych, menedżer kultury. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Szkole Filmowej w Łodzi;  specjalizuje się w tematyce zarządzania kulturą i organizacji branży filmowej, animacji i filmu dla dzieci.  Była rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autorka książek (m.in. Rynek filmowy w Polsce, współautorka książki Polski film dla dzieci i młodzieży) i artykułów w prasie branżowej  (redaktor serwisu www.sfp.org.pl i „Magazynu Filmowego SFP”).

https://ksiegarnia.filmschool.lodz.pl/strona-glowna/169-piebu.html

https://ksiegarnia.filmschool.lodz.pl/film/163-spo%C5%82eczny-wymiar-tworzenia-filmu-w-polsce.html