ODDZIAŁY

§ 38
1. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w oddziałach.
2. Oddziały Towarzystwa funkcjonują na podstawie statutu podmiotu głównego.
3. Oddział Towarzystwa powoływany jest przez Zarząd Główny, jeżeli przynależność do niego zadeklaruje co najmniej 10 kandydatów na członków.
4. Oddziały podlegają Zarządowi Głównemu.

§ 39
Dla prowadzenia działalności merytorycznej Towarzystwa – zgodnie z kierunkiem zainteresowań naukowych bądź też w związku z doraźną potrzebą opracowania jakiegoś konkretnego problemu naukowego lub organizacyjnego – można powołać przy Zarządzie Głównym lub oddziałach sekcje problemowe. Sekcje te mają charakter stały lub czasowy.

§ 40
1. Utworzenie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Oddziały zatrzymują na cele własne połowę składek członkowskich, ustalonych przez Walne Zebranie, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej.
3. W razie rozwiązania Oddziału jego majątek i zasoby finansowe przechodzą na rzecz Towarzystwa.