TEORIA PRAKTYKI/THEORY OF PRACTICE

Teoria praktyki/Theory of Practice, red. Katarzyna Mąka-Malatyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Łódź 2019.

Publikacja Teoria praktyki. Kieślowski, Łoziński, Wiszniewski, Królikiewicz, Żebrowski zawiera prace dyplomowe wymienionych w tytule twórców oraz komplementarne do nich rozprawy filmoznawców: Mikołaja Jazdona, Piotra Pławuszewskiego, Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Mirosława Przylipiaka i Piotra Zwierzchowskiego. Przygotowana została w dwóch językach: polskim i angielskim.

Projekt Teoria praktyki… nawiązuje metodologicznie do badań wybitnego socjologa Pierre’a Bourdieu. Rozprawy zawarte w książce pokazują, że ich autorów żywo interesowała nie tylko realizacja własnych projektów, ale również teoria i historia filmu. Ich lektura pozwala prześledzić nieustanną wędrówkę myśli i inspiracji pomiędzy teorią a praktyką twórczą.

Teoria praktyki wpisuje się również w nurt badań nad „nową historią kina”. Ich celem jest odnajdowanie i opracowywanie źródłowych tekstów kultury, które umożliwiają rewizję dziejów kina i znaczenia poszczególnych dzieł w kanonie utrwalonym przez historycznofilmową narrację dominującą.  Materiał badawczy został wydobyty z archiwum i poddany gruntownej redakcji. Przypisy objaśniające, o które uzupełniono dysertacje, pozwalają odnieść uwagi w nich zawarte do aktualnego stanu badań oraz przybliżyć czytelnikom pierwotne konteksty rozważań. Zadanie historyków filmu polegało także na zbadaniu zastosowania praktycznego koncepcji wyłożonych w pracach, ich trwałości oraz konsekwencji ich używania przez twórców.