WYCIĄG ZE STATUTU

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnąca czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału większością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. Przyjęcie zatwierdza Zarząd Główny. W wypadku odmownej decyzji Zarządu Oddziału kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach głosowania. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych są ostateczne.
3. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.
Postanowienia końcowe i przejściowe
Do § 12. p. 2: Do czasu powołania oddziałów decyzje o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Główny.