CZŁONKOSTWO W PTBFM

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnąca czynnie realizować cele Towarzystwa i mogąca wykazać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych.
2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału większością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. Przyjęcie zatwierdza Zarząd Główny. W wypadku odmownej decyzji Zarządu Oddziału kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach głosowania. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych są ostateczne.
3. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
2. Przyjęcia członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna z kraju lub zagranicy, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek.

Do § 12. p. l:   Osoby będące założycielami Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Towarzystwa przez sąd rejestrowy. W pierwszym Walnym Zebraniu biorą udział członkowie założyciele.

Do § 12. p. 2: Do czasu powołania oddziałów decyzje o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Główny.