POLSKO-CZESKIE I POLSKO-SŁOWACKIE KONTAKTY FILMOWE, RED. EWA CISZEWSKA, MIKOŁAJ GÓRALIK

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, red. Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2018, Numer ISBN: 978-83-8142-068-6

Słowo wstępne 7

Iwona Łyko, Meandry polsko-czeskiej współpracy filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym 11
Joanna Szczutkowska, Kontakty filmowe pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w latach 70. XX wieku 27
Jakub Jiřiště, Rozwój współpracy koprodukcyjnej między telewizją czechosłowacką i polską w cieniu socjalistycznego internacjonalizmu w latach 1953–1989 53
Ewa Ciszewska, Drogi równoległe. Edukacja filmowa w Polsce, w Czechach i na Słowacji 71
Mariusz Guzek, Ślady wilczych zębów – na pograniczu Czech, Niemiec i Polski 91
Joanna Wojnicka, Bóg i diabeł w Nowej Hucie. Bracia Karamazow Petra Zelenki 109
Tomáš Hučko, Bokser i śmierć – udana słowacko-polska koprodukcja filmowa, do której nie doszło 125
Jarosław Grzechowiak, Jedyna wspólna akcja. Krótkie życie Zbigniewa Kuźmińskiego 143
Jadwiga Hučková, Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku 161
Mateusz Żebrowski, Tatry mityczne i niepodzielne w dokumentach Pavla Barabáša 175
Jacek Nowakowski, Oficerowie wciąż czerwoni? Filmowy wizerunek postkomunistycznych służb specjalnych na przykładzie Psów oraz Czerwonego Kapitana 191
Katarzyna Figat, Czeskie smaczki Janusza Majewskiego. Wywiad z reżyserem 205

Biogramy autorów 233

Aneks 237
Czechosłowackie filmy w polskiej dystrybucji w latach 1945–1989 239
Polskie filmy w czechosłowackiej dystrybucji w latach 1945–1989 251

Indeks filmów i seriali 261

Indeks nazwisk 265

Shrnutí 275

Summary 277